Termeni și condiții


Condițiile de mai jos se aplică membrilor înregistrați în perioada 01-07-2019

 1. General

   1. De îndată ce semnați acordul de membru, dumneavoastră (denumit în continuare “membru”) deveniți membru Danla (denumită în continuare “Compania”).
 2. Conditii

  1. Acești termeni și condiții se aplică tuturor serviciilor companiei
  2. Compania are dreptul de a schimba condițiile aplicabile membrilor. Modificările intră în vigoare o lună calendaristică de la anunțare, cu excepția cazului în care este necesar un termen juridic diferit, care este aplicat apoi. Dacă un membru nu dorește să accepte o schimbare care îi este dezavantajoasă, el își poate înceta calitatea de membru de la data la care noile clauze și condiții vor intra în vigoare. Anularea scrisă trebuie să fi fost primită de companie înainte de data intrării în vigoare a modificării.
 3. Aparenta

  1. Membrul este conștient de faptul că își încheie calitatea de membru pentru durata contractului convenit, începând cu “membrul de atunci” menționat în formularul de înregistrare. Membru, fără a fi persoană juridică, are dreptul să informeze DANLA SHOWS AND EVENTS ROMâNă că anulează calitatea de membru, fără a plăti o amendă și fără a da un motiv, în termen de 7 zile lucrătoare de la ziua următoare cu privire la înregistrare
  2. Calitatea de membru este strict personală și poate fi transferată numai cu consimțământul Companiei.
  3. Compania își rezervă dreptul de a solicita noi membri la înregistrare pentru identificare. Compania va avea dreptul să solicite oricând identificarea unui membru pentru a verifica dacă persoana care intră în cardul de membru este într-adevăr membrul.
  4. Membrul poate fi instruit în timpul orelor de program în locația specificată în contract. Mai multe informații despre tipurile de membri pot fi găsite la www.danla.ro.
 4. Lidmaatschapsgelden

  1. Taxa de membru trebuie plătită de către Membru prin transfer bancar în avans, lunar sau, dacă se dorește, pentru durata contractului inițial (sau o extensie a acestuia).
  2. Dacă membrul este activat mai devreme de data de începere a contractului și, prin urmare, membrul poate folosi facilitățile companiei cu câteva zile mai devreme, membrul va datora o taxă suplimentară de membru pentru aceste zile suplimentare, calculată proporțional cu numărul de zile suplimentare.
  3. Costurile convenite de înregistrare și de administrare trebuie plătite la înscrierea la club. Neplata acestor costuri nu înseamnă că acordul poate fi anulat.
  4. Compania își rezervă dreptul de a colecta arierate prin debit direct.
  5. Dacă o debitare directă este inversată, Compania poate percepe costuri de inversare.
  6. În cazul întârzierii efectuării plății, membrul va fi în stare de nerambursare fără notificare suplimentară de neplată. De la data la care membrul este în incapacitate de plată, toate ratele datorate pentru restul membrilor devin scadente și trebuie plătite Companiei în termen de 30 de zile de la data scadenței și plății de către Membru. Membrul nu poate utiliza serviciile și facilitățile Companiei până când datoria sa datorată nu a fost decontată.
  7. În cazul în care societatea trebuie să procedeze la încasarea creanței sale împotriva membrului, membrul trebuie, de asemenea, să plătească costurile de administrare și costurile (extrajudiciare) de colectare egale cu scara costurilor de colectare în conformitate cu procentul menționat în legislația și reglementările relevante privind colectarea sau 15% din suma rămasă, cu un minim de 40 EUR. De la data la care s-a datorat o sumă, Compania poate percepe membrilor o dobândă de 1% pe lună sau o dobândă legală dacă este mai mare. Membrul nu poate să utilizeze serviciile și facilitățile Companiei până când datoriile expirate nu sunt conforme cu acordurile cu agenția de colectare sau vor fi plătite.
  8. Compania oferă diferite forme de reducere a calității de membru. Numai o singură formă de reducere poate fi acordată fiecărui membru. Membrului îi revine obligația de a dovedi că este eligibil pentru o reducere și de a notifica imediat Companiei cu privire la orice modificare care afectează acordarea reducerii. Dovada că membrul este eligibil pentru o reducere trebuie să fie retrimis în avans la sfârșitul fiecărei perioade consecutive de șase luni sau la prima cerere a Companiei. Dacă membrul nu a furnizat dovada în termen de paisprezece zile de la data solicitării Companiei sau dacă termenul de șase luni menționat în acest articol a expirat, discountul va expira automat și se va percepe tariful obișnuit. Încărcarea ratei regulate în loc de rata de actualizare nu conferă membrilor dreptul de a-și rezilia calitatea de membru. Reducerile nu sunt acordate retroactiv. În cazul aderării la tineri, în anul în care un membru al tineretului depășește o limită de vârstă și, prin urmare, trebuie să plătească mai multe comisioane de membru în conformitate cu noua sa categorie de vârstă, această nouă taxă de membru va fi transmisă automat și acordul nu poate fi reziliat prematur.
  9. Membrii nu pot solicita în nici un caz rambursarea taxelor de membru.
  10. Toate preturile includ TVA. Compania are dreptul în orice moment să își ajusteze ratele în cazul modificării valorii TVA.
  11. Compania este autorizată să indexeze prețul de membru la 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, cu maximum 5%. Dacă această creștere a prețurilor este implementată în primele trei luni de la “data de începere a calității de membru” specificată în acord, membrul are dreptul de a-și rezilia calitatea de membru cu efect imediat.
 5. Intimidate

  1. Compania procesează datele personale ale membrului în cadrul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția vieții private, în special a Legii privind protecția datelor personale, într-o manieră și în scopurile descrise mai jos.
  2. Compania prelucrează date personale în scopul: facturării, creării de conturi, soluționării reclamațiilor și soluționării litigiilor, informării angajatorului participantului cu privire la utilizarea calității de membru, prevenirea, detectarea și combaterea fraudei și neregulilor, pentru cercetarea pieței și scopuri comerciale, în ceea ce privește serviciile Companiei și / sau serviciile terților care sunt legate de serviciile Companiei.
  3. Membrul are dreptul de a inspecta, corecta și obiecta datele cu caracter personal prelucrate de la acesta. Compania poate să perceapă costuri până la maximul legal pentru inspecție și / sau punerea în aplicare a corecțiilor și / sau pentru tratarea unei obiecții. Membrul poate adresa o obiecție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și la solicitări de inspecție, corecție și opoziție față de companie.
 6. Încetarea sau anularea statutului de membru

  1. În cazul în care membrul nu își anulează calitatea de membru în scris la societate cu o lună calendaristică înainte de data de încheiere a duratei contractului inițial, calitatea de membru se extinde automat după durata contractului pe o perioadă nedeterminată și se aplică o perioadă de anulare de o lună calendaristică.
  2. Anularea trebuie făcută în scris printr-un formular de anulare, care este disponibil numai de la Companie sau prin intermediul unei scrisori de anulare. Scrisoarea de anulare trebuie să fie trimisă la adresa poștală a companiei sau digital la adresa societății. Compania trimite o confirmare de anulare la adresa de e-mail a membrului.
  3. Pentru a vă asigura că scrisoarea de anulare este primită în mod corespunzător, Compania recomandă trimiterea acesteia prin scrisoare recomandată.
  4. Terminarea prematură a acordului de către membru este posibilă numai din motive medicale în cazul în care se solicită o declarație medicală sau altul – satisfăcut de societate – atunci când se deplasează în afara unei raze de 15 km a cluburilor societății sau o societate afiliată Companiei, în cazul în care este necesară o dovadă a înregistrării în noua municipalitate. În cazurile menționate la prezentul articol, se aplică o perioadă de anulare de o lună calendaristică. Compania este autorizată să perceapă costuri administrative pentru încetarea anticipată a calității de membru.
  5. Compania poate rezilia contractul de membru fără notificare sau notificare:
   a. dacă membrul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată (în timp);
   b. dacă membrul retrage autorizația de debitare directă și / sau inversează o sumă;
   c. în caz de faliment, suspendarea (provizorie) a plății, reeșalonarea datoriilor sau sub tutela membrului;
   d. în cazul în care membrul nu respectă regulile casei sau dacă membrului îi este refuzată sau refuzată accesul. La încheierea acordului, toate ratele datorate pentru durata rămasă a calității de membru devin scadente.
 7. Suspendarea (suspendare temporară)

  1. În caz de boală, rănire, sarcină sau vătămare pe termen lung, permisiunea scrisă a Companiei poate suspenda temporar calitatea de membru, până la maximum șase luni (nu se aplică, de exemplu, studiilor, stagiilor, muncii și concediilor). Suspendarea este posibilă numai după depunerea unei declarații medicale sau a altei – spre satisfacția Companiei – dovezi solide.
  2. Compania este autorizată să perceapă costurile administrative pentru fiecare suspendare.
  3. Suspendarea calității de membru nu poate fi niciodată retroactivă.
  4. Obligația de plată a deputatului este suspendată pentru durata efectivă a suspendării. Data de încheiere a acordului de aderare se prelungește cu durata suspendării efective.
 8. Timp de deschidere

  1. Compania este autorizată să închidă toate sau o parte din locații în timpul sărbătorilor legale și vacanțelor școlare general recunoscute.
  2. Compania este autorizată să schimbe temporar sau permanent orele de deschidere a (sau părților) unei locații.
  3. Compania este autorizată să închidă locația specificată în contract pentru lucrările de reparații și întreținere. Membrii nu au dreptul la rambursarea taxelor de membru.
  4. Dacă, din orice motiv, locația menționată în contract nu poate oferi facilități sportive, membrul este de acord că poate exercita în oricare dintre celelalte locații ale Companiei sau ale unei companii afiliate Companiei și poate merge, dacă acest impediment durează mai mult de 14 zile, pe durata impedimentului, acordul și autorizația de debitare se transferă automat într-una din celelalte locații ale Companiei sau o companie afiliată Companiei, cu condiția ca cealaltă locație să se afle într-o La 15 km de locația specificată în acord.
 9. Obligația de informare

  1. Schimbările în situația personală a membrului (inclusiv adresa sau detaliile băncii) trebuie notificate imediat, în scris, clubului specificat în contract.
  2. Dacă aceste modificări nu sunt comunicate (în timp) și dacă Compania trebuie să suporte costuri pentru a recupera datele noi (personale), aceste costuri vor fi suportate de Membru.
 10. Instruire personală

  1. Compania sau terțe părți oferă așa-numita formare personală (lecții private) în mai multe locații. Formarea personală (lecție privată) nu este inclusă în statutul de membru.
 11. Răspundere

  1. Compania nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, accident sau pierdere de proprietate, de orice natură și din orice motiv, cu excepția cazului în care intenția sau imprudența voită a Companiei sau a administratorilor acesteia.
  2. Fiecare membru este responsabil pentru accidente personale și bunuri personale. Membrii sunt sfătuiți să ia asigurarea corespunzătoare pentru acest lucru. Nici compania, nici angajații săi nu pot fi trași la răspundere pentru pierderea, distrugerea sau furtul de bunuri pe teritoriul clubului.
 12. Regulile casei

  1. Membrii sunt familiarizați cu regulile aplicate de companie. Aceste reguli ale casei sunt prezente în locație și pot fi solicitate la recepția fiecărei locații, dacă se dorește. Membrul este obligat să respecte aceste reguli.
  2. Clubul poate, în orice moment, să refuze sau să refuze accesul la persoanele ale căror comportament îi cauzează.
 13. Dispoziții finale

  1. Toate acordurile de participare încheiate de societate sunt reglementate de legea romanescă.
  2. Acordurile dintre Membru și Companie pot fi încheiate numai în scris și pot fi modificate numai în scris.
  3. Dacă una dintre dispozițiile de mai sus este nevalidă sau ilegală, dispozițiile rămase vor continua să se aplice.